СЕРТИФІКАЦІЯ ІНТЕГРОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»

Інтеграція України до європейської спільноти, виконання нафтогазових директив Європейського Союзу та завдання підвищення ефективності експлуатації газотранспортної системи ведуть за собою впровадження сучасних принципів і методів керування діяльністю відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, тощо і створення інтегрованих систем управління.
Інтегрована система управління – це частина загальної системи управління організації, яка відповідає вимогам двох або більше стандартів (у ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» це ТРИ стандарти: система управління якістю (ISO 9001), система екологічного управління (ISO 14001), система управління безпекою праці (OHSAS 18001)) та функціонує як єдине ціле і спрямована на задоволення вимог усіх зацікавлених сторін (замовники, споживачі, персонал, постачальники, держава, суспільство тощо).

Сертифікат ISO ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ СУГБП_01
Сертифікат ISO ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ СЕК_01
Сертифікат ISO ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ СУЯ 230419_01

*Сертифікати видані Органом сертифікації ТОВ «ВСЕУКРАЇНСЬКА ЕКСПЕРТНА СЛУЖБА «УКРЕКСПЕРТИЗА»»
*Чинність Сертифікатів можливо перевірити в реєстрі ТОВ «ВЕС «УКРЕКСПЕРТИЗА» за тел. (061) 212-21-49

МЕТА, ЦІЛІ ТА СТРАТЕГІЇ ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ»

Головною метою впровадження та сертифікації інтегрованої системи управління ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO 9001, ISO 14001 і OHSAS 18001 – підтвердити якість, надійність, безпеку та підвищити ефективність менеджменту Компанії, ґрунтуючись на визнаних у всьому світі стандартизованих правилах управління.

Підвищення лояльності існуючих клієнтів

Одним з головних факторів формування конкурентних переваг підприємств є високий рівень задоволеності їх споживачів. Забезпечення задоволеності споживачів передбачає постійний моніторинг його рівня і розроблення відповідних коригуючи заходів. Це є справедливим як для виробників товарів широкого вжитку, так і товарів промислового використання.
З метою забезпечення лояльності замовників своєї продукції ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» проводить оцінку рівня їх задоволеності шляхом довільних запитів до Замовник щодо надання «Відгуків про співпрацю».

Виконання мети встановленої цілі щодо підвищення лояльності існуючих клієнтів

Загалом було внесено корективи у кадрову, логістичну та маркетингову політику підприємства, а також у системи документообігу та обслуговування споживачів. Практика свідчить, що моніторинг стану і забезпечення високого рівня задоволеності замовників продукції ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» дозволили сформувати не просто цільові групи постійних лояльних споживачів, але в більшій мірі надійних партнерів, які зацікавлені у взаємовигідному співробітництві. Вони відчувають, що підприємство з вдячністю реагує на їх зауваження, претензії, побажання і сприймає їх як джерело ідей для покращення своєї діяльності. А це, в свою чергу, збільшує споживчий капітал підприємства, що дозволяє збільшити його ринкову капіталізацію, розширює можливості його стійкого зростання. З цих позицій аналіз рівня задоволеності споживачів є складовою системи формування їх лояльності, тим більше з огляду на специфіку ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» яке збуває свою продукцію шляхом участі у відкритих торгах (та інших типах проведення закупівель, де критерієм оцінки є не лише ціна, а й відповідність вимогам Замовника (Споживача)). Подальші дослідження ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» спрямовані на розроблення, апробацію і впровадження програм лояльності які дозволять не лише зберегти наявних замовників, але й розширити їх коло.

Залучення замовників в порівнянні з попередніми роками

Інклюзивне залучення як внутрішніх, так і зовнішніх учасників процесу є ключовим для тристороннього процесу (дане формулювання стосується саме сфери діяльності Товариства в якому чинними законодавчими актами передбачена співпраця з монополістами).
Ретельна увага до проблем, інтересів та застережень, а також очікувань замовника допоможе сформувати та поглибити розуміння впливу Вашої компанії на сприяння до залучення замовника. Працівники Товариства також можуть надавати інформацію та пропонувати ідеї для дослідження можливостей, пов’язаних з залученням замовників в порівнянні з попередніми роками.

Підвищення менеджменту та іміджевої системи Товариства

Головним атрибутом будь якої іміджевої системи є структура. ТОВ «ЕНЕРГОГАЗРЕЗЕРВ» включає 6 складових компонентів:

– діловий імідж організації – уявлення про організацію як суб’єкта ділової активності (сюди входить повнота і своєчасність наданих послуг Споживачу);

– внутрішній імідж організації – уявлення про структуру організації, її мету, цілі та стратегії;

– імідж керівника – уявлення про можливості, ціннісні орієнтації та взаємодію з усіма структурами та працівниками;

– імідж персоналу – узагальнене уявлення про персонал, фахову компетентність, що включає мобільність, точність виконання роботи, інформованість, висококваліфіковану фахову підготовку, культуру спілкування, соціально-психологічні характеристики співробітників, а також їх соціально демографічні й фізичні дані;

– соціальний імідж організації – уявлення широких кіл громадськості про соціальні цілі й роль організації;

– імідж послуги – уявлення Споживачів стосовно особливих характеристик якими є ці послуги.

Позитивний імідж Товариства є показником авторитету та успішності. Позитивних характеристик іміджу Товариства може надати залучення професіоналами, які мають досвід практичної ефективної діяльності.

Крім того, на формування іміджу Товариства відчутний вплив має зовнішнє середовище, зокрема оцінювання громадськістю діяльності органів державної влади, ефективності виконання ними своїх функціональних обов’язків.